Bo V. Iversen

Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand

Med den netop vedtagne aftale om målrettet kvælstofregulering skal virkemiddelsindsatsen målrettes arealer, hvor der kan opnås den største effekt på vandmiljøet. En ny simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand kan bidrage til, at forbedre grundlaget for den målrettede indsats, og sikre den mest omkostningseffektive implementering af virkemidler. Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Bo V. Iversen, …

Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand Læs mere »

Kortlægning af dræn med georadar

Mere en halvdelen af det danske landbrugsareal er kunstigt afdrænet. Her er der potentielt mulighed for implementeringen drænvirkemidler, som kan reducere kvælstoftabet til vandmiljøet. Der er derfor stor interesse i at vide, om en mark er drænet eller ej, og hvor drænrørene præcist ligger placeret. Artiklen beskriver mulighederne for at detektere drænrørs placering ved hjælp …

Kortlægning af dræn med georadar Læs mere »

Måling af kvælstoftransport i dræn

Målinger af drænvandføring og nitratudvaskning via drænsystemer er blevet målt i en to-årig periode ved to forskellige lokaliteter. Ved den ene lokalitet på Sydvestsjælland blev der målt på fire sammenhængende drænsystemer, der alle var systemdrænede. Ved den anden lokalitet i Østjylland blev der målt på et enkelt drænsystem. Målingerne kan give vigtige informationer om vand- …

Måling af kvælstoftransport i dræn Læs mere »

Koncept for kvælstofregulering på basis af drænmålinger

Der er stor interesse for anvendelsen af drænmålinger som grundlag for en emissionsbaseret kvælstofregulering. Der er dog en række udfordringer i forhold til, at kunne anvende drænmålinger som grundlag for en kvælstofregulering. Artiklen beskriver forudsætninger og barrierer for en kvælstofregulering baseret på lokale drænmålinger. Forfattere: Bo V. Iversen, Charlotte Kjærgaard, Gitte Blicher Mathiesen & Anker …

Koncept for kvælstofregulering på basis af drænmålinger Læs mere »

Minivådområder reducerer fosfortab fra drænede marker

Resultater fra danske minivådområder viser, at minivådområder kan reducere fosfortab fra drænede arealer. Det kan umiddelbart synes at være et paradoks, at minivådområder kan reducere fosfortab, når det er velkendt at jernbundet-P ikke er stabilt i vådområder. Et nyligt afsluttet PhD-projektet giver svar på hvordan, hvorfor og hvor godt fosfor tilbageholdes i minivådområder. Forfattere: Lipe …

Minivådområder reducerer fosfortab fra drænede marker Læs mere »

Fosfortab fra våde lavbundsjorde

Der er risiko for fosfortab fra våde lavbundsjorde, men en vurdering af denne risiko er kompleks og kræver viden om vandets strømningsveje og jordens geokemi. Generelt er der begrænset viden om de faktiske fosfortab fra våde lavbundsarealer, og spørgsmålet er om vi kan estimere de faktiske fosfortab. Denne artikel sammenholder målte og model-beregnede fosfortab fra …

Fosfortab fra våde lavbundsjorde Læs mere »

Filtre i landskabet øger retentionen

Potentialet for at øge retentionen af næringsstoffer i Norsminde Fjord oplandet ved at (gen)etablere landskabsfiltre er meget betydeligt. En kombination af vådområder og minivådområder reducerer kvælstofudledningen til fjorden med 48-74 % afhængig af typen af minivådområde. Tilsvarende er der en meget betydelig årstidsvariation i virkemidlernes kvælstofeffekt afhængigt af typen af minivådområde. Forfattere: Charlotte Kjærgaard, Carl …

Filtre i landskabet øger retentionen Læs mere »