Nye overdrev på Naturstyrelsen Fyns arealer

Naturstyrelsen Fyn har igennem en årrække udlagt tidligere markarealer og fældede nåletræsplantager til vedvarende græsningsarealer. Formålet har været at beskytte eksisterende værdifulde naturarealer og samtidig etablere nye overdrev til gavn for plante- og dyrelivet og friluftsinteresserne. Miljøstyrelsen Fyn og Naturstyrelsen Fyn har i samarbejde undersøgt, hvorledes arealerne har udviklet sig og hvilke faktorer, der er mest betydende, i bestræbelserne på at etablere nye forekomster af habitatnaturtyperne kalkoverdrev og surt overdrev.

Forfattere: Erik Vinther, Jonas Hansen, Jesper Vagn Christensen, Søren Kirk Strandgaard, Annette Strøm Jacobsen, Hans Brendstrup & Nicolaj Lundberg Aaskoven

LinkedIn