2018

Fosfortab fra våde lavbundsjorde

Der er risiko for fosfortab fra våde lavbundsjorde, men en vurdering af denne risiko er kompleks og kræver viden om vandets strømningsveje og jordens geokemi. Generelt er der begrænset viden om de faktiske fosfortab fra våde lavbundsarealer, og spørgsmålet er om vi kan estimere de faktiske fosfortab. Denne artikel sammenholder målte og model-beregnede fosfortab fra …

Fosfortab fra våde lavbundsjorde Læs mere »

Hyppigere iltsvind i søer i et varmere klima – Et forvarsel i Filsø?

Det var et trist syn at se de mange døde fisk i Filsøs sydlige bassin Søndersø pga. iltsvind i begyndelsen af august 2018. Hændelsen fik enorm opmærksomhed i medierne. Vi beskriver forløbet på grundlag af kontinuerte målinger af temperatur, ilt og vandtilførsel samt analyse af indsamlede vandprøver. Vi vurderer, hvad man kan gøre for at …

Hyppigere iltsvind i søer i et varmere klima – Et forvarsel i Filsø? Læs mere »

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

I vandområdeplanerne gennemføres projekter i de danske vandløb med det formål at forbedre levesteder for planter og dyr, samt opnå miljømålet om god økologisk tilstand. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilken betydning de projekter, der allerede er gennemført i vandløbene, har haft for vandløbenes plante, smådyrs- og fiskesamfund, og om der er forskel …

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker Læs mere »

Danske søtyper

Søer kan være meget forskellige – ikke mindst på grund af menneskelige påvirkninger, som i form af øget næringsstoftilførsel i forskellig grad ofte har ført til uklare søer og forringet økologisk tilstand. Men der er også naturgivne forhold, som gør, at søer er forskellige. Spørgsmålet er, hvordan man bedst beskriver og kategoriserer disse forskelle i …

Danske søtyper Læs mere »

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag

Iltsvindene i 1980’erne med fiskedød og udbredt bunddyrdød i vore farvande resulterede i en række effektive handleplaner, der frem til år 2000 ca. halverede udledningen af kvælstof til kystvandene og udledningen af fosfor med godt 80 %. Samtidigt opbyggedes måske verdens bedste overvågnings- og rapporteringssystem, der effektivt fulgte næringsstofferne og deres effekter fra kilden og …

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag Læs mere »

Optimeret forvaltning af De Østlige Vejler

De Østlige Vejler er et unikt naturområde bestående af brakvandssøer, rørskove og engområder, som har international betydning for yngle- og trækfugle. Et nyt Aage V Jensen Naturfond projekt har til formål at give en aktuel status for De Østlige Vejler samt anvise værktøjer, der kan bruges til at udarbejde en forvaltningsplan for optimering af den …

Optimeret forvaltning af De Østlige Vejler Læs mere »

Grundvandsstigninger og dræning af veje

Simuleringer af vandstrømninger i en vejkonstruktion, beliggende i et område med højt grundvandsspejl, viser at vejens drænsystem belastes signifikant kraftigere ved de grundvandsniveauer der forudses i fremtiden. Samtidigt viser beregninger at vandindholdet i vejens ubundne lag øges med deraf følgende konsekvenser for vejens holdbarhed. Forfattere: Mikkel Mollerup

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag

Iltsvindene i 1980’erne med fiskedød og udbredt bunddyrdød i vore farvande resulterede i en række effektive handleplaner, der frem til år 2000 ca. halverede udledningen af kvælstof til kystvandene og udledningen af fosfor med godt 80 %. Samtidigt opbyggedes måske verdens bedste overvågnings- og rapporteringssystem, der effektivt fulgte næringsstofferne og deres effekter fra kilden og …

Historier relateret til marin eutrofiering fra 1960’erne til i dag Læs mere »

Vandløbsrestaurering – har det en effekt?

mere end 30 år er der lavet vandløbsrestaureringsprojekter i Danmark. Spørgsmålet er, om det har haft en effekt. Og er effekten undersøgt i tilstrækkeligt omfang og i en grad, så vi bedre kan målrette kommende projekter. Der findes megen viden om restaurering af vandløb, men hvordan gør vi denne viden mere tilgængelig. Endelig kan man …

Vandløbsrestaurering – har det en effekt? Læs mere »