2013

Økonomien i havstrategidirektivet

Havstrategidirektivet bygger på økosystem services tilgangen, som betyder at der er opstået et behov for at udvikle de økonomiske metoder og tilgange som anvendes til at udarbejdelsen af analyser. De økonomiske analyser bliver anskuet som et centralt beslutnings redskab i forbindelse med implementeringen af direktivet og har fået en langt mere central rolle end i …

Økonomien i havstrategidirektivet Læs mere »

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning

Vi har foretaget en faglig evaluering af det danske indeks til naturtilstandsvurdering. Konstruktionen af indekset gennemgås kritisk, og med inddragelse af konkrete eksempler fra danske naturtyper vises, at man kan opnå en væsentlig bedre vurdering af såvel naturtilstand som bevaringsstatus ved at anvende en alternativ multi-kriterie vurdering, der er mere transparent og bedre kan inddrage …

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning Læs mere »

Havstrategi og Biodiversitet

MSFD og biodiversitet – gammel vin på nye flasker? Med det marine strategipapir er der kommet fokus på biodiversitet, men for at sikre en styrket overvågning og den helhedsbetragtning, som direktivet stiler mod, skal vi i langt højre grad integrere dataindsamling og modeller. Forfattere: Henrik Skov

Danmarks første havstrategi

I oktober 2012 kom regeringen med Danmarks første havstrategi. Havstrategien indeholder en basisanalyse, der består af en beskrivelse og vurdering af de danske havområders nuværende miljøtilstand, af de menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne og en socioøkonomisk analyse af havområdernes udnyttelse. Endelig indeholder havstrategien også en beskrivelse af, hvordan Danmark definerer god miljøtilstand samt en række …

Danmarks første havstrategi Læs mere »

Ålegræs – økologiske samspil og retablering

Ålegræs og alverdens øvrige havgræsser har oplevet en styrtende tilbagegang siden 2. Verdenskrig, især pga. eutrofiering og mekanisk forstyrrelse. Positive feedback mekanismer har accelereret den tilbagegang, som blev indledt. I dag er retablering af Ålegræs vanskelig pga. mere finkornet organisk materiale i havbunden, større fysisk eksponering og mindre frøspredning fra de små tilbageværende bestande. Men …

Ålegræs – økologiske samspil og retablering Læs mere »

Ålegræs i Danmark og REELGRASS projektet

For 100 år siden var tætte ålegræsenge overalt langs de danske kyster med til at sikre høj biodiversitet, klart vand og en stabil havbund. Men i 1932 udbrød en svampesygdom, som udløste massedød hos ålegræs. I perioden efter 1950 og frem til 1980’erne voksede eutrofieringen og begrænsede efterhånden plantens udbredelse til under 25 % af …

Ålegræs i Danmark og REELGRASS projektet Læs mere »

Udvikling af en dynamisk ålegræsmodel og GIS-værktøj

I REELGRASS-projektet er en eksisterende hydrodynamisk-økologisk model blevet forbedret og udvidet med stressfaktorer for reetablering af ålegræs, som er en balance mellem ålegræssets vækst- og tabsprocesser. De fleste af tabsprocesserne, der enten ikke har været kendt eller ikke tidligere har kunnet sættes på formler, stammer primært fra REELGRASS projektets eksperimenter og feltmålinger. Forfattere: Erik Kock …

Udvikling af en dynamisk ålegræsmodel og GIS-værktøj Læs mere »

Makroalger – og deres betydning for ålegræsset

De marine makroalger udgør en naturlig og vigtig del af ålegræssamfundene i vore kystnære områder. Årtier med forhøjet menneskabt udledning af næringsstoffer fra land har dog medført, at specielt de hurtigt voksende enårige arter hvert år blomstrer op og konkurrerer med ålegræsset om pladsen i fjorde og andre påvirkede kystområder. Forfattere: Jonas Ribergaard Rasmussen, Paula …

Makroalger – og deres betydning for ålegræsset Læs mere »

Ålegræs og lysforholdene under vand

Måling af Secchi-dybden er langt mere afhængig af spredning af lyset på grund af partikler i vandet end den faktiske lyssvækkelse er. Da der sker ændringer i forholdet mellem lysspredning og lysabsorption i vandet som følge af både eutrofiering og oligotrofiering afspejler en forbedring af Secchi-dybden ikke nødvendigvis en tilsvarende forbedring af de faktiske lysforhold …

Ålegræs og lysforholdene under vand Læs mere »