Nr. 3

Vandafstrømning og jordbundsforhold

Vand strømmer til vandløbene som overfladisk afstrømning, gennem dræn og fra grundvandsmagasiner. Afstrømningsmønsteret har blandt andet betydning for risikoen for kvælstof- og fosfortab. Ved udarbejdelse af vandplaner og handleplaner i forhold til overfladevand er der behov for at målrette indsatsen mod de områder, hvor der er størst risiko for tab til vandmiljøet. Kan man beskrive …

Vandafstrømning og jordbundsforhold Læs mere »

Retablering af ålegræs i fjorde

Med implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv bliver ålegræs ind­draget som nøgleparameter i vurderingen af de europæiske fjordes økologiske tilstand. Hidtil er det imidlertid ikke lykkedes at forstå, hvorfor ålegræsset ikke retableres i mange beskyttede fjorde og kystområder, hvor vandkvaliteten er forbedret. I dette lille pilotstudie undersøgtes ålegræssets retableringsmuligheder med hensyn til fysisk stress skabt af vandstrømme …

Retablering af ålegræs i fjorde Læs mere »